Historie

Gammel Vindinge Grundejerforening blev i 1973 stiftet på baggrund af en økonomisk tvist i forbindelse etablering af kloakering i byen. Forhenværende formand, John Nielsen, har forfattet nedenstående tilbageblik fra foreningens stiftelse frem til november 1974:

Stiftende Generalforsamling i Vindinge forsamlingshus d. 24/4-1972
Verner Larsen indledte mødet og han blev også valgt til dirigent af mødet. Gennemgang af de til medlemmerne udsendte vedtægter, som på flere punkter kan ændres efter medlemmernes ønske. Man gik over til vag af 5 bestyrelsesmedlemmer, følgende 5 blev valgt. Hr. Verner Larsen, Hr. Willy Jensen. Hr. Finn O. Jensen, Hr. Bent Christensen og fru Ady Sørensen.

Suppleanter til bestyrelsen blev Bengt Dahl Jacobsen, Inge Mickalsen.

Som revisorer valgtes J. Vogel og Åge Andersen, til revisor suppleant valgtes Niels Hansen

Der var fra udvalgets side forslået 25 kr. som blev vedtaget. Dette fastsatte man som det årlige kontingent.

Under eventuelt : Besluttes det at optage forhandlinger med de bestående grundejerforeninger i Vindinge om samarbejde, samt at få afsluttet kloakspørgsmålet, og trafiksituationen ønskede man at få medindflydelse på, samt iværksætte en hvervekampagne, for at få flere medlemmer.

4/5-72 På første bestyrelsesmøde konstituer de 5 sig selv.
Formand: Ady Sørensen: Næstformand Verner Larsen: Kasser Finn O. Jensen: Sekretær  Bent Christensen

Bestyrelsesmedlem Willy Jensen

Det besluttes at optage kontakt med de nuværende grundejerforeninger, om et fælles møde for at få belyst evt. fælles problemer. Vi besluttede at sende en henvendelse til Roskilde kommune  ang. de problemer vi har her i Gl. Vindinge.

Kloak-vejforhold.

25 Maj 1972. Møde på borgmester Arthur Jacobsens kontor, Roskilde.
Vi indledte mødet med en anmodning om at vore pensionister fik lov at vente med betalingen af deres kloakbidrag så længe de lever eller eventuelt sælger deres ejendom. Dette lovede Borgmesteren at undersøge og behandle ved første byrådsmøde. Vi beklagede os over veje og fortove, især over manglende fortov, dels hele (Kærvej) og fra Tingvej til posthuset, enten både på den side eller langs Kirkemuren.

Vi anmodede om at få Mørbjerggården revet ned da den i sin nuværende tilstand, er til stor fare for vore legende børn.

I stillede spørgsmål vedrørende den nye omkørselsvej, som tilsyneladende lå stille. Vi fik det svar at den ingenlunde er opgivet, men venter på lufthavnsudviklingen. Når omkørselsvejen er færdig  bad vi om at få lastbilkørsel forbudt gennem Tingvej: det blev lovet.

Vi havde en lang samtale om kloakkerne og om betalingen af samme. Borgmesteren var fuldstændig enig med os i at betalingsfordelingen var meget uretfærdig. I stedet skulle man have fordelt byrderne ved en højeste og en laveste ydelse pr. ejendom. Men hele dette spørgsmål er en postgang for sent, dette er vedtaget af Vindinge sogneråd og Hedeselskabet og kan på nuværende tidspunkt ikke omstødes. Vi ønskede at betalingen kunne ske gennem skatterne og over en længere periode – men fik af Borgmesteren , det svar at Roskilde kommune ikke kan låne 1kr. til at finansiere os.

Den dårlige busforbindelse klagede vi over- det er noget man er opmærksom på og kommunen ligger i forhandlinger med Knudsens busser om tilskud og en udvidet køreplan. Vi spurgte hvad den gl. Tekniskforvaltning skulle skulle bruges til. Havde man ingen planer med den, ville vi (og de tre andre grundejerforeninger) meget gerne have lov til at benytte denne bygning til mødelokale og ligeledes til fritidssysler for vore børn i skolealderen , – noget der naturligvis skal op i et andet og højre plan, men kunne vi få lokalet til fri afbenyttelse ville vi indlede samarbejde med de 3 andre grundejerforeninger. Det syntes Borgmesteren var en god ide –mente vi skulle spørge Skolekommission hvilke planer de har med denne bygning. Havde de ingen, skulle vi stile et brev til Borgmesteren som så ville behandle sagen. Men vi blev gjort opmærksom på at Grundejerforening frit kan benytte et lokale på skolen, til møder og  generalforsamlinger, når man først indhenter tilladelse til et ledigt lokale på den ønskede dato, køkkenet kan også og der er spiritusbevilling.

26/9-72.Bestyrelsesmøde. Mødet hos Borgmesteren 25-5-72.

De ting Borgmesteren lovede at tage sig af, savner vi en positiv reaktion på. For medlemmernes skyld har vi rettet henvendelse til Roskilde Tidende for der igennem at få et skriftligt svar fra kommunens side.

6/11-72. Telefonmøde med Nesa og Teknisk forvaltning i Roskilde.

Da vi sommeren igennem har bemærket at gadelygterne har brændt til ca. kl. 8.30 hver dag og at al vejbelysning fra 1 nov. blev slukket kl. 7.00. Vi kontaktede de ansvarlige ,da det var urimeligt med den fordeling af brændtimerne. Vi har i vinter erfaret, når vi er midt i den koldeste og mørkeste tid, så slukker vejbelysningen præcis når vore børn skal gå i skole, mellem fræsende last- og personbiler. Teknisk forvaltning lovede omgående at ordne sagen, de var enige i at det var aldeles urimeligt.

25/1-73. Møde mellem de 4 Grundejerforeninger, på mødet deltog Hjortlund, Mørbjergparken, Lønbjergparken og Gl.Vindinge.

Vi besluttede at navnet på udvalget, som skulle benyttes ved skrivelser af fælles interesse for de 4 Grundejerforeninger skulle være “samarbejdsudvalget for Vindinges grf.”. Der blev drøftet hvilke beføjelser vi skulle have og var enige om, at vi intet som helst kunne vedtages, uden først at underrette vor bestyrelse. Udvalget skal repræsenteres af formand eller næstformand fra de 4 grundejerforeninger. Udvalget har ingen selvstændig protokol, hvert medlem skriver i deres forenings protokol.

Vi drøftede den elendige buskørsel til Roskilde, vi fandt det ikke nødvendigt at skrive ind, da der netop er bevilget 125.000 kr. til undersøgelse af bussernes drift i hele Roskilde-området, man forventer at det vil være i orden ca. 1 juni

Man drøftede vejbelysning, men da Gl. Vindinge har klaget over det 3 gange i vinter ville vi se om der kom et resultat ud af det, – ellers ville udvalget skrive til kommunen. Fritidshjem er et meget hedt ønske, det bliver undersøgt hvordan mulighederne er for at få etableret et i tilknytning til børnehaven. Grusgravning blev drøftet, det undersøges, hvor tæt det er tilladt at grave grus mod de bebyggede grunde. Gl. Vindinge ønskede en frimærkeatoumat opsat, der bliver rettet henvendelse til postmestren for at høre om mulighederne for dette.

Ved fremtidige møder vedtog man at medlemmerne fra vore grf. Skulle have lov at deltage i udvalgsmøder vis de ønskede det.

7/3-73  På mødet vejbelysning drøftet, der er stadig problemer med tænde og slukke tiden. Henvendelse til driftsbestyrer Vagn Nyhuus, for at få løst problemerne. Vi drøftede brevet fra Borgmesteren  vedrørende kloakgæld. Efter gennemgang af lovbøger , henvendelse til sagkyndige kunne vi ikke se at der er lovhjemmel for svaret. For medlemmernes skyld beslutter vi at offentliggøre uddrag af brevet i Roskilde tiderne.

27-3-73. Ordinær Generalforsamling

8/5 –73. På  mødet blev et brev sat sammen til Overlandværlings kommissionen ang. kloakering , vi udbad en redegørelse for udregning af kloakbidragene. Brev til politimesteren ang. trafikken spec. Kærvej som bruges til gennemkørselsvej.

13/8 – 73. På mødet blev drøftet skorstensfejnings kontingentet , vi ville have det over skatterne.

Brev blev sendt til Teknisk forvaltning.

Ang. vejbelysningen skrev vi til driftsselskabet (Vagn Nyhuus) om belysning vinteren 1973.

Vi blev enige om at droppe kloaksagen , da anken er forsent indleveret. Vi drøftede en Hedeboaften med fortælleren Jens A. Petersen  Tåstrup. Vi ville høre de andre grundejerforeninger om de ville være med i arrangementet.  Svar fra politimesteren ang. færdsel i Vindinge, han havde efter vor henvendelse skrevet til Roskilde vejudvalg og bedt dem om at se på sagen.

3-4-74.    Bestyrelsesmøde.

Der blev opstillet en skrivelse til uddeling til alle grundejere i Gl. Vindinge, med opfordring til at slutte op om grundejerforeningen, for at løse de mange problem i vores by.

Man enedes om at vente med  at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ang. ændring af vedtægterne, da der ifølge vedtægterne ikke er nogen der stemmeberettigede før kontingentet er indbetalt. Formanden Ady Sørensen lover at indkalde samarbejdsudvalget til drøftelse af fælles problemer.

19-8-74. Møde hos Johs. Pedersen ”Vindinggård”.

Til mødet deltog Lund Hansen og Johs. Pedersen som repræsentant for skolenævnet fra Hjortlund – Rolandsen fra Mørkbjergparken Karuef- fra Lønbjergparken Iver Lassen – fra Gl. Vindinge Ady Sørensen. Anledning var skolenævnets arbejde med at få etableret en sikker vej for vore skolebørn, som skulle færdes ad Kærvej, og Ved Kirken. Skolenævnets forslag, drøftede vi og fandt 2 acceptable løsninger, som vi vedtog at grundejerforeningerne alle støttede. L.H. og J.P. vil henvende sig til kommunen i denne uge, og vi vil senere få besked om resultatet .

20-8-74. Bestyrelsesmøde. Vi drøftede skolenævnets oplæg til kommunen ang. trafikken på Kærvej/ ved Kirken. Vi valgte at støtte 2 af forslagne. Indkald til ekstraordinær generalforsamling 30 sep. Ang. vedtægts ændringer. Vedtog at få optaget nogle artikler i Roskilde Tiderne. Ang. indhegningen af gadekæret, belysningen og problemer med de nye vejudfletninger.

30-9-74.    Ekstraordinær generalforsamling, ang. vedtægtsændringer.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen på den ordinær generalforsamling, således at 2 af bestyrelsesmedlemmerne afgår 1975 og 3 i 1976 og så fremdeles fremover, genvalg kan finde sted. Forslag ang. opslagstavle, som vi syndes er en god ide , som vi omgående vil gøre noget ved. Formanden gav en redegørelse for hvad der var sket siden sidste generalforsamling.

19-11-74. Bestyrelsesmøde.  Der var tilgået formanden en opfordring fra den radikalvælgerforening  at anbefale medlemmerne af Gl. Vindinge grundejerforening , til at deltage i et borgermøde i Vindinge forsamlingshus Mandag den 25-11-74,samt at stille spørgsmål, der blandt andet vedrører den gl. bydel. Man enes om i bestyrelsen at spørge om følgende:

Det nye sving ved tilkørelsen fra Grevevejen til Vindinge bør lægges om, der bør opsættes gadebelysning fra Vindinge Brødfabrik til svinget. Beboerne i Vindinge forlanger omgående hegnet opsat ved gadekæret v/Kærvang, på den side der vender mod legepladsen. Spørgsmål om udvidet tændingstid for gadebelysning vil også blive taget op til drøftelse med panelet.

Ved den ekstraordinær generalforsamling d.30-9-74 blev bestyrelsen opfordret til at arrangere en fest i lighed med den i 1973 afholdt i Naturparken. Formanden har rettet en henvendelse til de øvrige grundejerforeninger, har kun fået positivt svar fra Lønbjergparken, så på det spinkle grundlag enes man om at vente til bedre tider.